10.6 קיצורי מקשים

יש להשתמש רק בקיצורי מקלדת שאושרו (ראה נספח 11.13).

סטנדרט בריטי - שאלות ותשובות