9.9 תצוגת תבניות ומסננים


לתבניות ברירת מחדל יש מספר תבניות תצוגה מוגדרות מראש ומסנני תצוגה נלווים כמתואר בנספחים 11.11 ו-11.12. 

  • תבניות תצוגה ישמשו כדי לשמור על עקביות לאורך פלט הפרסום. 
  • התאמות להגדרות של תבניות תצוגה תבוצענה רק בהסכמה של מתאם פרויקט ה- BIM. 
  • יש להתאים מחדש תבניות תצוגה על כל התצוגות הרלוונטיות כדי להפיץ שינויים.

 

סטנדרט בריטי - שאלות ותשובות