4.5 CDE שלב 4: אחסון

יש לאחסן את כל נתוני הפלט של מודל BIM במחיצת הארכיון של תיקיית הפרויקט, לרבות שרטוטים ונתונים שפורסמו, הוחלפו או נותרו ללא שינוי.

בנוסף, בשלבים מרכזיים וחשובים של תהליך התכנון יש להעתיק גרסאות מלאות של נתוני שרטוט ה- BIM והתוצרים הנלווים אליו ולאחסנן בארכיון.

הנתונים המאוחסנים יתויקו במאגרי התיקייה באופן הגיוני שיאפשר לאתרם בבירור, כמו למשל:  
תכנון 09-12-11 שלב D.

סטנדרט בריטי - שאלות ותשובות