6.2 מערכי עבודה (Work sets)

מערכי עבודה מאפשרים למשתמשים רבים לעבוד במקביל על קובץ מודל באמצעות שימוש בקובץ המרכזי ועותקים מקומיים מסונכרנים.

ניצול ראוי של מערכי עבודה יכול לשפר באופן משמעותי את היעילות והאפקטיביות בפרויקטים מרובי משתמשים גדולים.

 • יש להקים מערך עבודה מתאים ולהקצות אלמנטים, בנפרד או לפי קטגוריה, מיקום, משימות, וכו '
 • כדי לשפר את ביצועי חומרה יש לפתוח רק את מערך העבודה הנדרש.  Revit מבטיח כי אלמנטים הכלולים במערך העבודה  הסגור עדיין יעודכנו במידה ויבוצעו שינויים במערך העבודה הפתוח להשפיע עליהם במהלך שחזור המודל.
 • כאשר מערך עבודה פועל יש להוסיף לסיומת שמות קבצים Central  /Local , כהגדרתם בסעיף 8.4.
 • יש ליצור עותק מקומי ע"י העתקת המודל המקורי לכונן קשיח מקומי באמצעות Windows Explorer ולא באמצעות פתיחת הקובץ המרכזי ו"שמירתו בשם". ראה סעיף 8.2.1 למבנה תיקיות מקומי.

אזהרה! באף שלב לאחר יצירת הקובץ המרכזי אין לפתוח או לערוך אותו ישירות. כל הפעולות הנדרשות יכולות להתבצע, ולכן יתבצעו, באמצעות הקבצים המקומיים.

 • משנת 2010 ואילך תכונות אוטומטיות מאפשרות למשתמש ליצור קובץ מקומי תוך צמצום הסיכוי לפתוח בשוגג את הקובץ המרכזי. יש לעודד כלים החדשים אלה אם כי כל הנקודות לעיל עדיין תקפות.

6.2.1. חלוקה

 • הקצאת מערכי עבודה תיעשה באופן הגיוני המאפשר לחברים אחרים בצוות התכנון לשתף פעולה ו / או לסייע בפיתוח המודל, ללא צורך בעיון חוזר במסמכים המסובכים של מתודולוגיה הפרויקט.
 • פרויקט יהיה מחולק למספר מערכי עבודה  כדי למנוע עומסי עבודה. חלוקה זו אף תספק אמצעי לבקרה נאותה על יעילותו של המודל.
 • מתאם פרויקט ה-BIM יגדיר כיצד מחולק המודל למערכי עבודה, כאמור בטבלה לעיל.
 • מתאם פרויקט ה-BIM ינהל את הרשאות הגישה והבעלות על מערכי העבודה.
 • שמות מערכי העבודה יוגדרו בהתאם למוסכם בסעיף 8.5.

6.2.2. שמירת פרויקטים מרובי משתמשים

 • כל חברי צוות ישמרו את הקובץ המרכזי מידי שעה.
 • מתאם פרויקט ה-BIM יקצה זמן ייחודי ומוגדר מראש לכל אחד מחברי צוות לשמירת הקובץ המרכזי כדי למנוע תלות במכונות כאשר מספר משתמשים מנסים לשמור את הקובץ בו זמנית.
 • ניתן להשתמש בכלי "צג שיתוף-עבודה" כדי לתאם  את מועדי שמירת הקובץ בין חברי צוות.
 • משתמשים לא יעזבו את תהליך משירת הקובץ ללא השגחה  ויפתרו את כל בעיות המתעוררות כדי למנוע עיכוב לחברי צוות אחרים.

6.2.3. בעלות או השאלת מערכי עבודה

קיימות שתי שיטות להגדרת הרשאות המאפשרות גישה למשתמשים רבים לקובץ מודל באמצעות מערכי עבודה: "השאלת אלמנטים" שבדרך כלל נוצה יותר, ו"בעלות על מערכי עבודה" המשתמשת כאשר:

 • יש צורך להגביל גישה של למשתמש בודד להיבט מסוים של הבניין
 • משתמש מסוים ממוקם הרחק מהרשת, אם כי יש לוודא שעורכים רק מערכי עבודה בבעלות.
 • עובדים בשיתוף פעולה על גבי רשת איטית או מרוחקת.

בפועל מתודולוגיות אלה מתנהלות כך:
השאלת אלמנטים 
משתמשים עובדים במעין "בידוד" על קובץ של משתמש בודד.
בקשה להרשאה לשינוי אלמנט נענית או נדחית על ידי קישור חי לקובץ המרכזי.
כל ההרשאות שנאספו באופן זה ננטשו בתהליך השמירה לקובץ המרכזי.

בעלות על מערכי עבודה 
משתמש לוקח בעלות על כל מערכי העבודה.
הקובץ המקומי אינו צריך לבצע שאילתה לקובץ המרכזי כדי לקבל רשות לשנות כל אלמנט שהוקצה למערכי העבודה.

בעלות על
כל מערכי העבודה
השאלת אלמנטים 
ממערכי עבודה כנדרש
פתיחת מערך עבודה 
נדרש ע"י משתמשים
   

 

סטנדרט בריטי - שאלות ותשובות