4.3 CDE - שלב 2: שיתוף

כדי לאפשר עבודה מתואמת ויעילה, המידע התכנוני של כל אחד מצדדים צריך להיות זמין לגישה רשמית באמצעות מאגר משותף או פרוטוקול החלפה. 
קבצים אלה יהיו זמינים לכולם ממיקום מרכזי או משוכפל באזור המשותף של תיקיית "מבנה הפרויקט" של כל אחד מצדדים. 
לפני השיתוף, הנתונים ייבדקו, יאושרו ויתוקפו כ"מוכנים לשיתוף" בהתאם לתקן תהליך העבודה BS1197. 

  • רק קבצי BIM שאושרו כ"מוכנים לשיתוף" יועברו לאזור המשותף (ראה סעיף 4.6 בנושא תהליך אימות). 
  • שיתוף מודלים יתבצע על בסיס קבוע על מנת שדיסציפלינות אחרות יוכלו לעבוד עם מידע מאומת ועדכני, כהגדרתו במסמך אסטרטגית פרויקט BIM. 
  • קבצי מודל יונפקו יחד עם הגשת מסמכים דו ממדיים מאומתים על מנת למזער את הסיכון הכרוך בטעויות תקשורת. 
  • אזור משותף יפעל גם כמאגר לנתונים שהונפקו באופן רשמי וסופקו על ידי ארגונים חיצוניים שישותפו במידע במהלך הפרויקט. 
  • שינויים בנתונים המשותפים יועברו לצוות הפרויקט ביעילות באמצעות שרטוט, שינוי רישום או הודעות מתאימות אחרות, כגון דואר אלקטרוני, כפי שהוגדר במסמך אסטרטגית פרויקט BIM. 

 

 

4.3.1 גישה משולבת ל- WIP

לוח הזמנים של הפרויקט אינו כולל לעיתים התייחסות לעיכובים הנובעים מבדיקה ואימות המידע המגיע מחוץ לארגון. 

תהליכי עבודה מסוג זה אינם תואמים את תהליך העבודה ב- BS1192 ולכן אינם מומלצים. יחד עם זאת, במידת הצורך, פרוטוקולים המספקים גישה לדגמי WIP של גורמים אחרים עשויים להיות ישימים באמצעות "גישה ישירה" (בזמן אמת) או ב"אזור משותף זמני" ( (Temporary Shared Area -TSA כמעט בזמן אמת.

שתי שיטות אלה כרוכות בסיכון כיוון שהן משלבות שימוש בנתונים שטרם אומתו כבסיס להחלטות תכנון.
מתאם פרויקט ה-  BIMיחליט יחד עם צוות התכנון האם להתיר גישה למודלי WIP ואם כן, האם להשתמש בשיטת "זמן אמת" או "כמעט זמן אמת" לשיתוף נתונים.

"גישה ישירה" באמצעות WIP

גישה באמצעות אזור משותף זמני (TSA)

סיכון גבוה
הנתונים חיים וכפופים לשינוי תכנון נזילים, ללא שהיה או הודעה מוקדמת.
מתאים בעיקר כאשר הזמן העומד לרשות צוות התכנון מוגבל מכדי להמתין לקבלת מידע מאומת.
מיועד לשימוש פנימי בלבד בשיטות תכנון והנדסה רב תחומיות. 
שיטה זו דורשת הענקת הרשאות כמו למשל  שדיסציפלינות אחרות יוכלו לגשת למודל WIP.
סיכון בינוני    
הנתונים מועברים למאגר במרווחי זמן מוגדרים מראש במטרה לשתפם עם צוותים אחרים.
מאפשר לתקשר שינויי מודל באופן לא רשמי ומונע שימוש בנתונים המשתנים במהירות.
מיועד לשימוש חיצוני / פנימי.
האזור המשותף הזמני ממוקם ב-WIP תחת מאגר WIP_TSA (ראה סעיף 8.2 - מבנה תיקיות פרויקט).

אזהרה!
נתוני מודל WIP מכילים מידע בלתי מאומת, כפופים לשינויים מהירים ויש להשתמש בהם בזהירות. 
אף אחת משיטות אלה אינה מהווה תחליף לשיתוף נתונים מאומתים כפי שמוגדר בסעיף 4.3.

 

סטנדרט בריטי - שאלות ותשובות