4.2. CDE - שלב 1: עבודה בתהליך (WIP)

  • נתונים שתוארו כעבודה בתהליך (Work in Progress ) הם נתונים שנמצאים בתהליך ייצור וטרם נבדקו ו/או אומתו לשימוש מחוץ לצוות המורשה.
  • קבצי מודל WIP יפותחו בנפרד ויכילו מידע לגביו אחראי כל אחד מבעלי העניין.
  • קבצים אלה יאוחסנו ויעובדו מתוך ספריית "צוות WIP" של מערכת התיוק.

 

סטנדרט בריטי - שאלות ותשובות