1.5 עדכון התקן

הצעות לשינויים ותוספות לתקן זה יש להגיש לוועדה בכתב עם דוגמאות, נימוקים או כל חומר תומך אחר בהצעה לשינוי. 

משובים ייאספו וייבחנו באופן שוטף ויושוו עם התקן הקיים במרווחי זמן מתאימים על מנת ליצור גרסה חדשה.

כצפוי תקן זה ישתנה במהירות רבה יחסית ככל שהתעשייה תתאים את עצמה להשלכות והיתרונות של מתודולוגיית BIM.

 

סטנדרט בריטי - שאלות ותשובות